Suka Duka Kusir Dokar

Ketut Nedeng mempersiapkan kuda dan armada dokar sebelum berangkat ke pangkalan.
Ketut Nedeng nyiagayang jaran lan piranti dokar sadurung kegenah pangkalan.
Bagikan

DENPASAR, Diari Bali

I Ketut Nedeng rumasa gargita nedunang piala sanè tegehnyane 50 cm lan baat 3 kg majeng media Diari Bali.Com rikala ngrauhin pondok ipun, ring Jalan Nangka Selatan, Gang Nuri X, Dénpasar Utara, Kota Denpasar, Anggara Wagé Pahang (18/5/2021). Ring tembok paumahan sané mawarna putih punika, kantenang puluhan piala tanda jayanti, taler matumpuk piagam penghargaan.

Nanging, Nedeng milih nedunang piala sanè pinih ageng lan pinih baat koleksinyanè. Mapengawak siteng karasa mèweh rikala nedunang piala sanè mapacek paku ring dinding, ngantos kawantu antuk kursi pinaka penyangga.

“Piala puniki tiang polih rikala HUT ABRI warsa 1995 ring Kodim Badung. Tiang jayanti wimbakara dokar hias antuk pamargi saking Kuta, Badung ke Alun- alun Kota Dénpasar,” kenang Nedeng sinambi ngupin ebuk sané nekepin piala mawarna keemasan punika.

Nedeng silih sinunggil kusir dokar sanè lawas lan prestasi ring Kota Denpasar. Duk warsa 1975, ipun ngungsi saking Desa Gegelang, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem merantau ke Kota Dénpasar.

Jnananyané kantun urip, warsa punika, sayuakti ipun menèk ke kelas dua sekolah dasar (SD), nanging ipun makaon. Keputusan merantau ke ibu kota pinaka penepis rasa kuciwa rikala nènten naik kelas ring kelas satu SD.

Ipun nènten éling ring warsanè embas puniki ngaturang galah ring Media Diari Bali.Com munggah ke dokarnyanè. Nedeng nyiagayang jaran saking Sumbawa sanè katumbas 15 sasih sane sampun lintang mapengarga Rp 32 yuta. Jaran cokelat inucap bibit jaran sadurungnyanè katitipan ring genah padruén semeton paumahan, tios punika dokarnyanè kagenahang ring pekarangannyanè.

Roda pedati ngawit mapiteh sada alon nyibak lantang margi Jalan Nangka Selatan ngantos Lapangan I Gusti Ngurah Made Agung utawi sanè kasumbung Lapangan Puputan Badung. Bibih jaran ngawit meseuang pees kadi didih. Otot- otot batis jaran sahasa malomba sareng kuda-kuda wesi roda dua lan papat pabrikan Jepang.
Nedeng nyaritayang suka duka rikala ngamargiang sagina dados kusir dokar salami 45 warsa. Rikala katakénin, sira gegélan sané pertama? Ipun nénten ragu nyawis “Dokar” dokor nénten sida lémpas ring kauripan bapa sané maderbé kalih pianak punika.

Sapengrauh ring Dénpasar warsa 1975 langkung, ipun sampun midabdabin antuk jaran lan dokar. Sané nénten mabekel lembaran ijasah, Nedeng éling ring padéwekan. Majanten ipun nénten katrima makarya ring perusahan formal. Antuk punika ipun milih swagina pinaka dagang padang pakan jaran.

Pelanggan pertama nénten tios inggih punika reraman ipun sané dumunan dados kusir dokar. Antuk punika, Nedeng kaurukang tatacara miara jaran.

Kasuén-suén, Nedeng kaurukang rikala nyalangang dokar ring margi serasa sàmpun waged, ipun kawéhin dados kusir pacadang antuk tugas utama nganter pedagang sayur ke pasar Badung.

Antuk kewagedannyané, nénten sué, Nedeng prasida numbas jaran mapengarga Rp 60 ribu. Tios antuk dokar, katumbasang olih reramannyané mapengarga Rp 75 ribu.

“Serasa kadi ngipi. Maderbé siki sét dokar lan jaran galah punika, tiang sarasa dados anak sugih,” kenang ipun sinambi ngatur pajalan jaran antuk tali karét panjang ring gegaman jarinyané.

Rasa bagia Nedeng muncak duaning hasil sané kapikolih ring swagina punika akéh. Sarahina ipun mikolihang Rp 3000. Pikolih sané mangeng duké punika. Sahasa ngalahang gaji pegawai kantoran.

Era 1980-an dokar pinaka ‘raja transportasi’ jarak pinih nampek, sané pinih utama para pedagang ring pasar-pasar ageng perkotaan. “Saingan ring bemo roda telu” ucap Nedeng makenyem simpul.

Nedeng marasa kémengan duaning pelanggan ngakéhang. Ipun mutusang numbas jaran malih ring Surabaya marep prakantinyané. Kalih jaran Sumbawa punika kaoprasiang pagi-soré magilir. Ipun malih numbas kalih jaran. Nénten merasa jumbung ipun polih jajuluk “ Bos Jaran” olih prakantinyané.

Antuk wantuan jaran papat, Nedeng prasida numbas abidang tanah luasnyané 1,3 m2 warsa 1990-an pengarga Rp 3,6 yuta antuk nyilcil. Pondok punika pinaka genah tetep ring ibu kota kasarengin kulawarga. Maderbé pondok padidi, majanten dados simbol “kesuksésan” kaum perantau.

Sané pinih kekal wantah perubahan. Ngranjing éra millenium 2000-an, kendaraan roda empat jenis pick up, taler sepéda motor nguasain margi. Dokar-dokar punika nyansan masisih, duaning pelanggannyané ngawit nganggé moda transportasi mesin. nyak sing nyak, demen sing demen, para kusir lascarya nerima perubahan.

Samaliha, genah ngerereh pakan jaran nyansan sukil duaning alih fungsi lahan ring Kota Denpasar. Lahan kosong genah ngarit ngrereh padang magentos dodos gedung-gedung perkantoran sane megah, pertokoan, garase séwaan ngatos bisnis kost-kostan sané nudut kayun sané maderbé tanah.

Saka siki Nedeng ngadol jaran ngantos panguntat malih asiki jaran kémanten. Kahanan taler karasayang para kusir tiosan, taler akéh alih profési. Nanging nénten ring Nedeng , ipun maderbé komitmen ring kauripan pacang ngamargiang swagina dados kusir, profési puniki sàmpun berjasa ngawinan gemuh landuh kauripan lan kulawarga, pinih utama, ipun prasida nyekolahang pianak saking hasil dokar.

Cita-cita sané pinih luhur duaning nénten ngaptiang pianaknyané nénten berpendidikan kadi mémé bapa ipun. Ring tengah sepi penumpang, pemerintah Kota Dénpasar ngembusan angin seger.

Walikota IB Rai Dharmawijaya Mantra ngicén kebijakan majeng kusir dokar sané mangkal ring ibu kota kaicenin insentif akéh Rp 2.400.000 nyabran sasih, mangda dokar pinaka moda transportasi bersejarah tetep ajeg kewéntenannyané.

Nedeng ngangkenin rasa ayubagia kaicénin galah dados kusir dokar ring jagaté. Yadiatun saking pegunungan sane nénten mederbé pendidikan, sakémaon, sering ngiringang para pejabat penting minakadi walikota hingga istri gubernur Bali rikala event-évent ageng. Janten moméntum puniki dados rasa bangga ring manah.

Ipun taler polih galah nagingin jabatan-jabatan penting ring organisasi per-dokar-an ring Kota Dénpasar. boya je ipun dueg utawi maderbé pendidikan tinggi, sakémaon antuk totalitasnyané sutresna ring profesi. Saking Nedeng, iraga sareng sami patut malajah sapunapi antuk miara rasa susatia antuk pilihan profési, tetep pageh rikala wénten pilihan tiosan sané durung janten kabecikannyané. Tim